เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 42 พ.ศ.2560
เรื่อง "อนาคตการอาชีวศึกษาเอกชน ทางเลือก ทางรอดและโอกาส"
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2560