ที่ ๒๕.๑๑/๒๕๕๗

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ

เรียน  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย             ๑.  รายละเอียดและกำหนดการพิธีเปิดโครงการ

                                    ๒.  ใบลงรายชื่อครูและนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

          ตามที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภาคใต้ กำหนดให้เครือข่าย

เอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนเอกชน

อาชีวศึกษา กิจกรรมที่ ๓ “อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” นั้น บัดนี้ ทางเครือข่ายได้กำหนดรายละเอียด

ของโครงการ/กำหนดการพิธีเปิด เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์  จันทราช)

ประธานเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

โทร. ๐๘๙-๕๙๘๖๔๐๙

โทรสาร ๐๗๔-๓๕๗๕๔๘

e-mail : supojnjun@gmail.com

 

 

 

รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑.  ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษากิจกรรมที่๓

      “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

๒   ผู้ดำเนินการ เครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

๓.  สถานที่จัดกิจกรรม “ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”

๔.  วัน/เวลา/ที่ดำเนินการ วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. 

๕.  ลักษณะกิจกรรม

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาด

      ใหญ่ เนื้อที่ ๙๑๔  ไร่ เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการพักผ่อน และเป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้

      ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวต่างประเทศ

      ที่เข้ามาในสวนสาธารณะดังกล่าว

๖.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ใน ๑๔ จังหวัด

      ภาคใต้ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

๗.  กำหนดการพิธีเปิด ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ สวนสาธารณะ

      เทศบาลนครหาดใหญ่

      ๐๘.๓๐ น.          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ บริเวณลานพระบรมรูป

      ๐๙.๐๐ น.          ประธานในพิธี นายกิตตน์  หนูสง อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ภาคใต้

      ๐๙.๐๕ น.          นายสุพจน์  จันทราช ประธานเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าว

                                รายงานการจัดกิจกรรม

      ๐๙.๑๐ น.          ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด

      ๐๙.๒๐ น.          ประธานในพิธี เยี่ยมชมบูธแสดงกิจกรรมย่อย ของแต่ละสถานศึกษา

      ๐๙.๓๐ น.          เริ่มกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ

๘.  แต่ละสถานศึกษา ให้จัดทำไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมขาตั้ง ลงรายละเอียด

      กิจกรรม ที่แต่ละสถานศึกษาจะดำเนินการ ภายในวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ดำเนินการเอง/รายงาน

      ผลการดำเนินไปยัง สช. ตามหนังสือ ศธ.๐๒๑๑.๗ / ๑๘๘๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๙.  แต่งการกายชุดพละ ของแต่ละสถานศึกษา

๑๐.สถานศึกษาที่เข้าร่วม โปรดแจ้งรายละเอียดให้ อ.กิตตน์ หนูสง ด้วย

 

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง        ดาวน์โหลดใบลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ